Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 73/2006 - ustalenie dokumentacji zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 30/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 73/2006 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 września 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad

(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości ( Dz. U z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 142, poz.1020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2006r. Nr 112, poz. 761)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje;

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 73/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 września 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionego w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 4

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 73/2006 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

§ 1

W załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2006 z dnia 25 września 2006 roku - Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Ożarowice wprowadza się następujące zmiany:

W wykazie kont syntetycznych

Konta bilansowe

- w zespole 2 "Rozrachunki i roszczenia

· po koncie 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

dodaje się konto 201/1- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,

· po koncie 221- Należności z tytułu dochodów budżetowych

dodaje się konto 221/1 - Należności z tytułu dochodów budżetowych,

· po koncie 225 - Rozrachunki z budżetami

dodaje się konta: 225/1 - Rozrachunki z budżetami

225/2 - Rozrachunki z budżetami

W opisie kont

Konta bilansowe

- W zespole 2 "Rozrachunki i roszczenia"

W zespole 2 "Rozrachunki i roszczenia" po koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" dodaje się opis do kont:

Konto 201/1 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Wn

Ma

· powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań z tytułu zwrotu za media

· powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń z tytułu zwrotu za media

Konto 201/1 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu usług. W tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Na koncie 201/1 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.

Konto 201/1 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma-stan zobowiązań.

Ewidencję szczegółową prowadzi się wg kontrahentów.

Po koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" dodaje się:

Konto 221/1 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Wn

Ma

· ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku.

· ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku

Konto 221/1 służy do ewidencji należności z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

W ewidencji analitycznej wyodrębnia się rozrachunki z poszczególnymi najemcami i dzierżawcami.

W ewidencji uwzględnia się podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów. Wystawione w ciągu danego miesiąca faktury księguje się zbiorczo w ostatnim dniu miesiąca.

Konto 221/1 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma-stan zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach.

po koncie 225 - "Rozrachunki z budżetami"

dodaje się opis kont:

Konto 225/1 "Rozrachunki z budżetami"

Wn

Ma

· ujmuje się naliczony podatek VAT

· przelew podatku VAT do urzędu skarbowego

· ujmuje się należny podatek VAT

Konto 225/1 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu podatku VAT z urzędem skarbowym. Ewidencję analityczną prowadzi się w rejestrach sprzedaży i zakupu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne tytuły rozliczeń.

Konto 225/1 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan należności, a saldo Ma-stan zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Konto 225/2 "Rozrachunki z budżetami"

Wn

Ma

· ujmuje się naliczony podatek VAT

· ujmuje się przeksięgowanie naliczonego podatku VAT na konto 225/1

Konto 225/2 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu naliczonego podatku VAT.

Konto 225/2 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan naliczonego podatku VAT do rozliczenia w przyszłym miesiącu.

§ 2

W załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 73/2006 z dnia 25 września 2006 roku - Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Ożarowice nowe brzmienie otrzymują następujące załączniki:

Załącznik Nr 3

Wzory podpisów

osób upoważnionych do zatwierdzenia dowodów księgowych

pod względem merytorycznym

Lp.

Imię i nazwisko

stanowisko

podpis

1.

Ewa Paks

Sekretarz Gminy

2.

Justyna Gubała

w zastępstwie

Anna Szydło

Lidia Góra

Skarbnik Gminy

Referent finansowy

Inspektor d/s wymiaru podatków

3.

Bożena Słodczyk

Kierownik USC

4.

Wiesława Wach

w zastępstwie

Henryka Garstka

Zbigniew Urbańczyk

Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

Inspektor d/s obsługi Rady Gminy

Referent ds. bezpieczeństwa informatycznego, obrony cywilnej

i spraw obronnych

5.

Marian Kobos

w zastępstwie

Barbara Drzyzga

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Inspektor

6.

Janusz Paliga

Inspektor d/s inwestycji gminnych i dróg

7.

Rozalia Farnicka

Inspektor d/s planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

8.

Bożena Furgacz

Inspektor d/s ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia

Załącznik Nr 4

Wzory podpisów

osób upoważnionych do zatwierdzenia dowodów księgowych

pod względem formalno-rachunkowym

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

1.

Justyna Gubała

Skarbnik Gminy

2.

Anna Szydło

Referent finansowy

Załącznik Nr 5

Wzory podpisów

osób upoważnionych do zatwierdzenia dowodów księgowych do wypłaty

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

1.

Grzegorz Czapla

Wójt Gminy

2.

Ewa Paks

Sekretarz Gminy

3.

Justyna Gubała

Skarbnik Gminy

4.

Anna Szydło

Referent finansowy

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:50:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie