Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzei wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 37/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

7.815

010

Rolnictwo i łowiectwo

6.982

01095

Pozostała działalność

6.982

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.982

852

Pomoc społeczna

833

85295

Pozostała działalność

833

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

833

WYDATKI OGÓŁEM:

7.815

010

Rolnictwo i łowiectwo

6.982

01095

Pozostała działalność

6.982

- wydatki bieżące

6.982

852

Pomoc społeczna

833

85295

Pozostała działalność

833

- wydatki bieżące

833

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

7.815

010

Rolnictwo i łowiectwo

6.982

01095

Pozostała działalność

6.982

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.982

852

Pomoc społeczna

833

85295

Pozostała działalność

833

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

833

WYDATKI OGÓŁEM:

7.815

010

Rolnictwo i łowiectwo

6.982

01095

Pozostała działalność

6.982

4300

Zakup usługi pozostałych

137

4430

Różne opłaty i składki

6.845

852

Pomoc społeczna

833

85295

Pozostała działalność

833

3110

Świadczenia społeczne

833

3. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach

między paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

100.000

100.000

80104

Przedszkola

100.000

4270

Zakup usług remontowych

100.000

80110

Gimnazja

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

851

Ochrona zdrowia

500

500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500

500

4260

4410

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

500

500

Razem

100.500

100.500

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dz. 010 - decyzją nr Nr FB.I.3011-241/2007 z dnia 22 maja 2004 roku Wojewoda Śląski przekazał dotację w wysokości 6.982 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

Dz. 852- środki finansowe w wysokości 833 zł zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-161/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r. przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:26:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie