Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007r


Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr VI/64/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 50.000

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 50.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 50.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 30.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 30.000 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 30.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000 zł

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 20.000 zł

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 100.000 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000 zł rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr VI/64/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 kwietnia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 14:48:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie