Zarządzenie Nr 96/2007 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 96/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.843 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.843 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.843 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.843 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.843 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.843 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.843 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.843 zł

2. Dokonać zwiększenia w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok:

po stronie dochodów o kwotę 1.843 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.843 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.843 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

o kwotę 1.843 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.843 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.843 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.843 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.843 zł

3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

1.000

1.000

75023

Urzędy gmin

1.000

- wydatki bieżące

1.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.000

- wydatki bieżące

1.000

801

Oświata i wychowanie

8.075

8.075

80101

Szkoły podstawowe

4.639

4.639

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

4.639

4.639

- wydatki bieżące

4.639

80104

Przedszkola

689

689

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

689

689

- wydatki bieżące

689

80110

Gimnazja

1.911

1.911

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.911

1.911

- wydatki bieżące

1.911

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

836

836

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

836

836

- wydatki bieżące

836

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.985

1.985

85401

Świetlice szkolne

1.985

- wydatki bieżące

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.985

- wydatki bieżące

1.985

RAZEM

11.060

11.060

4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

1.870

1.870

75023

Urzędy gmin

1.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

870

1.870

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.870

4300

Zakup usług pozostałych

870

801

Oświata i wychowanie

14.681

14.681

80101

Szkoły podstawowe

5.769

5.769

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Zendek

3.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 328

Szkoła Podstawowa Zendek 1.311

1.639

4210

zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.054

Szkoła Podstawowa Zendek 76

1.130

1

2

3

4

5

6

4260

Zakup energii

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 328

Szkoła Podstawowa Zendek 1.311

1.639

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Zendek

2.900

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.054

Szkoła Podstawowa Zendek 76

1.130

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Szkoła Podstawowa Zendek

100

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

25

25

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

25

80104

Przedszkola

689

689

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkole Tąpkowice 384

Przedszkole Ożarowice 305

689

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice 311

Przedszkole Ożarowice 232

543

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

Przedszkole Tąpkowice 73

Przedszkole Ożarowice 73

146

80110

Gimnazja

2.473

2.473

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.911

4210

Zakup materiałów wyposażenia

1.911

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

562

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

562

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.837

3.837

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

836

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1925

4430

Różne opłaty i składki

1.101

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

12

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.900

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.900

80195

Pozostała działalność

1.888

1.888

4300

Zakup usług pozostałych

1.888

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

1.888

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.985

1.985

85401

Świetlice szkolne

1.985

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

Świetlica Tąpkowice 25

Świetlica Ożarowice -2.035

Świetlica Zendek 25

1.985

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.985

3240

Stypendia dla uczniów

1.985

RAZEM

18.536

18.536

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750

Decyzją Nr FB.I.3011-601/2/2007 z dnia 16 października 2007 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową na 2007 rok na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 11:33:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie