Uchwała Nr XXI/217/2004 w sprawie okreslenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego


Uchwała Nr XXI/217/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 02 grudnia 2004 roku.

----------------------------------------

w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/,art.6 a ust. 11 ustawy z dnia

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz.431 z późn.

zmianami/, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200,

poz. 1682 z późn. zmianami/

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Określa się następujące wzory formularzy :

1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowi załącznik nr 1.

2. Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowi załącznik nr 2.

3. Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowi załącznik nr 3.

4. Wzór informacji do wymiaru podatku od nieruchomości IN-1 stanowi załącznik nr 4.

5. Wzór informacji do wymiaru podatku rolnego IR-1 stanowi załącznik nr 5.

6. Wzór informacji do wymiaru podatku leśnego IL-1 stanowi załącznik nr 6.

§2

Traci moc uchwała Nr XI/110/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego

i leśnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Wzory powyższych deklaracji zamieszczono w formie elektronicznej jako dokumenty Microsoft Word (*.doc) oraz w formacie Adobe Acrobat (*.pdf).


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2005 01:28:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie