Uchwała Nr XIII/122/2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok


Uchwała Nr XIII/122/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 04 lutego 2004r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 21, 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. u. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ), art. 40 ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy, i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

w tym: 9.041.466 zł

- dochody własne 6.422.012 zł z tego:

- udziały w podatkach stanowiących dochód

państwa 2.046.012 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000 zł

- dotacje celowe na zadania ustawowe 212.166 zł

- dotacje na zadania realizowane na podst. porozumienia ze starostwem 9.750 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2.397.538 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.541.466 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.735.422 zł

- z osiągniętej za 2003 rok nadwyżki 235.422 zł

- z zaciągniętej pożyczki na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją

obiektów gminnych 1.500.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2000r.

w Woj. Fund. Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie

w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji w placówkach oświaty, zdrowia i kultury. 235.422 zł

Spłata pożyczki nastąpi z nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2003r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł

6. Przychody i wydatki:

Środków specjalnych

- przychody 1.000 zł

- wydatki 1.100 zł

Zgodnie z Zał. Nr 5

7. Ustala się dotację na zadania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i tradycji w wysokości 420.000 zł

8. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków

następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

9. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia

maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania

środkami finansowymi.

10. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami.

11. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2004 roku w imieniu Gminy

zobowiązań do łącznej kwoty 1.500.000 zł.

12. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/122/2004

z dnia 04 lutego 2004r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2004 rok

wg działów i ważniejszych źródeł dochodów.

Dz.

Nazwa

Kwota w zł.

010

Rolnictwo i łowiectwo

408.700

w tym: - opłata za wodę

408.700

750

Administracja publiczna

110.984

w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone

- wpływy z czynszów

- różne opłaty

46.984

50.000

14.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.060

w tym: - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

2.060

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.750

w tym: - dotacja na zadania powierzone

9.750

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.604.012

w tym: - podatek od czynności cywilno prawnych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek rolny

- podatek od nieruchomości

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od spadków i darowizn

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony

w formie karty podatkowej

- opłata skarbowa

60.000

40.000

2.006.012

103.000

3.000.000

10.000

220.000

15.000

110.000

20.000

20.000

758

Różne rozliczenia

2.397.538

w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

2.397.538

801

Oświata i wychowanie

31.000

w tym: - opłata za korzystanie z przedszkola

31.000

852

Pomoc społeczna

163.122

w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone

163.122

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

314.300

w tym: - opłata za ścieki

- opłata produktowa

311.300

3.000

Razem:

9.041.466Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/122/2004

z dnia 04 lutego 2004r.

Rady Gminy Ożarowice

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki

na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota w zł.

I.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

zleconych

212.166

750

Administracja publiczna

46.984

75011

Urzędy wojewódzkie

46.984

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.060

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

2.060

852

Pomoc społeczna

163.122

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

1.875

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

70.143

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

9.344

85219

Ośrodki pomocy społecznej

81.760

II

Dochody i wydatki na realizację porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

9.750

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.750

75414

Obrona cywilna

9.750

Razem:

221.916Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/122/2004

z dnia 04 lutego 2004r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2004 rok.

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota

1.

2.

3.

4.

010

Rolnictwo i łowiectwo

582.203

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

574.203

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

165.503

408.700

52.073

01030

Izby rolnicze

2.000

w tym: - wydatki bieżące

2.000

01095

Pozostała działalność

6.000

w tym: - wydatki bieżące

6.000

600

Transport

462.336

60004

Lokalny transport zbiorowy

250.000

w tym: - wydatki bieżące

250.000

60016

Drogi publiczne gminne

212.336

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-

212.336

63.730

700

Gospodarka mieszkaniowa

250.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

250.000

w tym: - wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

100.000

150.000

710

Działalność usługowa

50.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

w tym: - wydatki bieżące

50.000

750

Administracja publiczna

3.207.019

75011

Urzędy wojewódzkie

46.984

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

46.984

46.984

75022

Rady gmin

125.125

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

6.000

119.125

75023

Urzędy gmin

3.034.910

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.645.000

1.389.910

989.050

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.060

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

2.060

w tym: - wydatki bieżące

2.060

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

186.807

75412

Ochotnicze straże pożarne

177.057

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

10.000

167.057

75414

Obrona cywilna

9.750

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.750

9.750

1.

2.

3.

4.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

52.000

75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności

budżetowych

52.000

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

52.000

25.000

757

Obsługa długu publicznego

20.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000

w tym: wydatki bieżące

20.000

758

Różne rozliczenia

387.973

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

386.973

w tym: wydatki bieżące

386.973

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1.000

w tym: - wydatki bieżące

1.000

801

Oświata i wychowanie

3.649.850

80101

Szkoły podstawowe

1.566.513

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

48.000

1.518.513

937.068

80104

Przedszkola

622.169

w tym: - wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

622.169

469.652

80110

Gimnazja

1.190.195

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

100.000

1.090.195

814.138

80113

Dowożenie uczniów do szkół

25.000

w tym: - wydatki bieżące

25.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

194.353

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-

194.353

158.023

80195

Pozostała działalność

37.420

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: dotacje

-

37.420

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.200

w tym: - wydatki bieżące

14.200

851

Ochrona zdrowia

122.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

12.000

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

10.000

2.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.000

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

-

110.000

852

Pomoc społeczna

331.654

85213

zadania zlecone

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

163.122

1.875

w tym: - wydatki bieżące

1.875

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

70.143

w tym: - wydatki bieżące

70.143

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

9.344

w tym: - wydatki bieżące

9.344

85219

Ośrodki pomocy społecznej

81.760

1.

2.

3.

4.

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

81.760

81.760

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

168.532

64.000

w tym: - wydatki bieżące

64.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

w tym: wydatki bieżące

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

93.772

w tym: - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-

93.772

79.142

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.760

w tym: - wydatki bieżące

4.760

85295

Pozostała działalność

5.000

w tym: - wydatki bieżące

5.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

217.264

85401

Świetlice szkolne

217.264

w tym: - wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

217.264

208.349

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

530.300

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

311.300

w tym: - wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

311.300

268.562

90003

Oczyszczanie miast i wsi

74.000

w tym: - wydatki bieżące

74.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

145.000

w tym: - wydatki bieżące

145.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

420.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

300.000

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

300.000

300.000

92116

Biblioteki

120.000

w tym: - wydatki bieżące

z tego: - dotacje

120.000

120.000

926

Kultura fizyczna i sport

70.000

92695

Pozostała działalność

70.000

w tym: - działalność bieżąca

70.000

Razem:

10.541.466Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/122/2004

z dnia 04 lutego 2004r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

przychodów i rozchodów budżetowych na 2004r.

Paragraf

Nazwa

Kwota

Przychody

Rozchody

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.500.000

-

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

235.422

-

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów

-

235.422

Razem:

1.735.422

235.422Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/122/2004

z dnia 04 lutego 2004r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

planu przychodów i wydatków środka specjalnego

za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń

nie związanych z funkcjonowaniem dróg gminnych na 2004 rok.

Dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

§

Nazwa

Plan w zł

069

Stan środków na początku roku

Przychody

Wpływy z różnych opłat

100

1.000

1.000

Razem środki dyspozycyjne

1.100

4210

4300

Wydatki ogółem

Zakup materiałów

Zakup usług pozostałych

1.100

500

600

Stan środków na koniec roku

-Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 09:28:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie