Uchwała Nr XXII/235/2004 w sprawie zamiany gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne


Uchwała Nr XXII/ 235 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie zamiany gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Dokonać zamiany gruntów o łącznej powierzchni 0,4388 ha stanowiących mienie komunalne gminy oznaczonych jako działka nr 144/2 k.m. 1 d. 2 obręb Pyrzowice, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 30396

za grunty o łącznej powierzchni 0,4387 ha stanowiące własność Elżbiety i Piotra Koczy zam. Pyrzowice ul. Wolności 18 oznaczone jako działka nr 144/1 k.m. 1 d. 2 obręb Pyrzo-wice 67/3 zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 46601

Uzyskane w drodze zamiany nieruchomości przeznaczone są pod budowę drogi gminnej zgodnie z zapisami "Planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyj-nych sołectwa Pyrzowice".

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z zamianą nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2005 14:34:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie