Uchwała Nr XXI/224/2004 w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne


Uchwała Nr XXI/224/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze , warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 , art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1 art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r.- Dz.U.Nr142,poz.1591 z późn. zmianami )w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz.593 )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Przyjąć szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach. .

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/212/98 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 1998r. w sprawie usług opiekuńczych ,zasad i trybu ustalania opłat za usługi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XX/224/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze , warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych opłat.

§ 1

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach , na wniosek osoby zainteresowanej ,członka rodziny, pracownika socjalnego lub lekarza , w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.

§ 2

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych - zaświadczenie z określeniem szczegółowego zakresu.

§ 3

  1. W rodzinnym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny stwierdza , czy osoba wymaga udzielenia Pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych , bądź czy są inne osoby mogące zapewnić w/w usługi.
  2. W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w wywiadzie środowiskowym stwierdza , czy rodzina jest w stanie zapewnić opiekę.
  3. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz ustala dochody osoby bądź rodziny w celu określenia warunków odpłatności za świadczoną usługę.

§ 4

Cenę 1 godziny usług ustala drogą negocjacji Kierownik Ośrodka wspólnie z wykonawcą.

§ 5

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ustawy o Pomocy Społecznej.

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi.

Osoby samotne

Do 100%

Nieodpłatnie

Od 101% - 150%

10%

Od 151% - 200%

20%

Od 201% - 300%

40%

Od 301% - 400%

60%

Powyżej 400%

100%

Osoby samotnie gospodarujące

Do 100%

Nieodpłatnie

Od 101% - 150%

15%

Od151% - 200%

30%

Od 201% - 300%

50%

Od 301% - 400%

70%

Powyżej 400%

100%

Osoby w rodzinie

Do 100%

Nieodpłatnie

Od 101% - 150%

20%

Od 151% - 200 %

40%

Od 201%- 300%

60%

Od 301%- 400%

80%

Powyżej 400%

100%

2.Wykonwaca pobiera odpłatność:

- we własnym zakresie bezpośrednio od podopiecznego w wymiarze wynikającym z decyzji administracyjnej.

- ze środków własnych Ośrodka na podstawie wystawionego rachunku za świadczone usługi w wymiarze wynikającym z decyzji administracyjnej w rozliczeniu miesięcznym.

3.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególnych przypadkach np. zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, pogorszenia stanu zdrowia oraz innych szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej Pomocy , może na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 09:09:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie