Uchwała Nr XX/206/2004 w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozarowice dla obszaru sołectwa Pyrzowice - zarzut Pana Andrzeja Kubika zam. Pyrzowice


Uchwała Nr XX/206/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach admi-

nistracyjnych sołectwa Pyrzowice w zakresie dotyczącym przebiegu projekto-

wanej ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1 poło-

żoną w Pyrzowicach przy ul. Ułanów - wniesiony pismem z dnia 05.11.2003r.

przez właściciela tej działki Andrzeja Kubika zamieszkałego 42-625 Pyrzowice

ul. Wolności 3, zawartego w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gliwicach.

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-morządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospoda-rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

1. Uwzględnić zarzut zawarty w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gli-

wicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oża-

rowice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice, w

zakresie dotyczącym przebiegu projektowanej ulicy dojazdowej łączącej ul. Ułanów z

ul. Klonową na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1 położoną w Pyrzowicach

przy ul. Ułanów - objęty skargą złożoną w dniu 22 października 2004r. przez właściciela

tej działki Kubika Andrzeja, zamieszkałego 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 3.

Uzasadnienie dotyczące uwzględnienia podanego w skardze zarzutu, zawarte jest w za-

łączniku, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

2. Utrzymać północną linię rozgraniczającą ulicę Ułanów bez korzystania z części nierucho-

mości nr 116/1.

3. Uchylić uchwałę Nr XIX/195/2004 Rady Gminy Ożarowice dnia 16 września 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach administra-

cyjnych sołectwa Pyrzowice, w zakresie dotyczącym przebiegu projektowanej ulicy

dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1 położoną w Pyrzowicach

przy ul. Ułanów - wniesiony pismem z dnia 05.11.2003r. przez właściciela tej działki

Andrzeja Kubika zamieszkałego 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 3.

4. Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XX/206/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 4 listopada 2004r.

Uzasadnienie

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Rady Gminy Ożarowice na uchwałę Rady Gminy Ożarowice Nr XIX/195/2004 z dnia

16 września 2004r dotyczącej odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach adminis-tracyjnych sołectwa Pyrzowice, w zakresie dotyczącym przebiegu projektowanej ulicy dojaz-dowej łączącej ul. Ułanów z ul. Klonową na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1 położoną w Pyrzowicach przy ul. Wolności 3 - wniesionej pismem z dnia 22.10. 2004r. przez Andrzeja Kubika właściciela tej nieruchomości, dotyczy w zakresie związanym z :

1) naruszeniem prawa własności:

a) projektowanej drogi dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1, jako

przestrzeni publicznej do uruchomienia terenów budowlanych położonych pomiędzy uli-

cami: Ułanów i Klonową, gdzie w wyniku ponownego rozpatrzenia przy przyjęciu założe-

nia, że nadrzędnym interesem mieszkańców sołectwa Pyrzowice jest doprowadzenie do

szybkiego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak które-

go uniemożliwia między innymi dokonywanie podziałów terenów na działki budowlane dla

realizacji różnego rodzaju inwestycji (w tym podziału nieruchomości nr 116/1 dla uwęglę-

dnienia wniosków Pana Andrzeja Kubika), odstępuje się od ustalenia w planie odcinka

projektowanej drogi na nieruchomości nr 116/1,

b) uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XIX/195/2004 z dnia 16 września 2004r. o odrzuce-

niu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice,

nie dotyczyła poszerzenia ul. Ułanów, kosztem nieruchomości nr 116/1, gdyż przyjęto za-

łożenie o dalszym prowadzeniu negocjacji z właścicielem tej nieruchomości, co do sposo-

bu załatwienia sprawy. Złożona skarga, przesądza o pozostawieniu ul. Ułanów wzdłuż

nieruchomości nr 116/1 w istniejącej granicy tej nieruchomości,

c) nieruchomość nr 116/1 w części położonej w strefie przeprowadzenia istniejących gazo-

ciągów wysokiego ciśnienie nie była i nie jest budowlana, tak że projektowana w rejonie

strefy gazociągów droga dojazdowa, nie miała wpływu na możliwość zabudowy tego frag-

mentu nieruchomości. Pozostający w zachodniej części zwężający się do 5,0m klin, bez

dokupienia części działki sąsiedniej lub zamianie z sąsiadem, pozostanie niebudowlana.

Ustalony w planie przepis o minimalnym szerokości działki budowlanej dotyczy nowo wy-

dzielanych nieruchomości (z dopuszczeniem uzasadnionych odstępstw), a uzyskanie od-

powiedniej do zabudowy nieruchomości, nie leży po stronie gminy.

2) innych, w tym naruszenia przepisów proceduralnych:

a) plan sporządzany jest na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami)

oraz w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), gdzie nie wy-

magane jest sporządzenie planu na mapach w skali 1:1000, a skala map 1: 10000 i po-

większenia tych map do skali 1:5000, jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie prze-

pisami,

b) w wyniku postępowania geodezyjnego, skorygowany został przebieg gazociągów wyso-

koprężnych, w tym na nieruchomości nr 116/1,

c) zakład położony na działce nr 126/1, zakwalifikowany został do terenów SK (usługowo-

produkcyjne i inżynierii),

d) część graficzna projektu planu precyzuje przebieg linii rozgraniczających dróg dojazdo-

wych D1/2, w dostosowaniu do skali planu, przy równoczesnym posiłkowaniu się mapami

ewidencji nieruchomości, gdzie projektowany odcinek D1/2 przez nieruchomość nr 116/1

został jednoznacznie określony, natomiast poszerzenie ul. Ułanów zostało do uzgodnie-

nia, gdzie po przyjęciu ustalenia o pozostawieni ul. Ułanów bez korzystanie z nierucho-

mości nr 116/1, nie planuje się żadnego uzbrojenia na terenie tej nieruchomości.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 14:12:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie