Uchwała Nr XIV/142/2004 w sprawie nadania statutu sołectwu Niezdara


Uchwała Nr XIV/ 142 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 lutego 2004 roku.

w sprawie nadania statutu sołectwu Niezdara

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala :

I. Statut sołectwa Niezdara w brzmieniu ustalonym poniżej :

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

1. Sołectwo Niezdara jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Ożarowice.

2. Sołectwo Niezdara działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.),

b) niniejszego statutu.

§ 2.

Teren działania sołectwa obejmuje sołectwo Niezdara

Rozdział II

Organy sołectwa

§ 3.

Organami sołectwa są:

1. Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - organ wykonawczy,

3. Rada Sołecka w składzie od 3 do 9 osób - jako organ wspomagający działalność Sołtysa. Skład

liczbowy Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie.

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

Rozdział III

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

§ 4.

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia roku

kalendarzowego następującego po przeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy.

2. Sołtys i Rada Sołecka obejmują swoje funkcję z dniem 1 stycznia.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie do 1 miesiąca przed upływem

ich kadencji.

4. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.

§ 5.

1. Wójt Gminy zwołując Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do

wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 6.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w

nowym terminie mogą być prowadzone przy udziale co najmniej 1/20 osób uprawnionych do gło-

sowania po upływie 30 minut, uznanych jako termin drugiego Zebrania.

3. W razie braku wymaganej liczby osób do głosowania, a określonych w ust. 2 wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej należy powtórzyć.

W takim przypadku moją odpowiednie zastosowanie ust. 1 i 2.

4. Uczestnicy Zebrania, na którym przeprowadza się wybory podpisują listę obecności.

§ 7.

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) ogłoszenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują przewodniczący Zebrania oraz członkowie komisji wyborczej.

§ 8.

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych Zebraniu

Wiejskiemu.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania

wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Uprawnieni uczestnicy Zebrania głosują kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią Rady

Sołeckiej.

4. Na kartach do głosowania wpisuje się imiona i nazwiska wszystkich zgłoszonych oficjalnie

kandydatów wg kolejności ich zgłoszenia.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 9.

1. Zebranie Wiejskie może odwołać, zwykłą większością głosów Sołtysa, Radę Sołecką lub poszcze- gólnych jej członków przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych.

3. Paragrafy 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa zwołuje Wójt Gminy.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej

przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa.

Rozdział IV

Organizacja i zadania Sołectwa i jego organów

§ 11.

Zadania Sołectwa obejmują między innymi:

1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,

2) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,

3) organizowanie i inicjowanie form aktywności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej mieszkańców,

4) organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz,

5) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

6) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

7) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

8) współpraca z sąsiednimi sołectwami.

§ 12.

Sołectwo realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 13.

Prawo do uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.

§ 14.

Zebranie Wiejskie za wyjątkiem treści § 5 pkt 1 i § 10 ust. 1 zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 15.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu, przy obecności nie mniejszej niż 1/20 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

§ 16.

1. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

§ 17.

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje

do rozpatrzenia Radzie Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się niezwłocznie Sołtysa.

§ 18.

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

a) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,

b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

c) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,

d) informowanie mieszkańców o wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania gminy,

e) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki

i warunków życia w Sołectwie,

f) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy,

g) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,

h) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.

2. Na Zebraniu Wiejskim Sołtys przedkłada informację ze swej działalności i Rady Sołeckiej.

3. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Sołtys może wziąć udział w posiedzeniu, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośred-

nio Sołectwa.

5. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może

również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 19.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.

Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

a) opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał,

b) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących

przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,

c) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w

rozwiązywaniu problemów Sołectwa,

d) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

e) decyduje w sprawach Sołectwa w postępowaniu administracyjnym.

Rozdział V

Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

§ 20.

1. Sołectwo korzysta z przekazanego mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami

z tego tytułu.

2. Przekazywanie mienia Sołectwu następuje w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy.

3. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu

(eksploatacja mienia i utrzymanie w stanie nie pogorszonym).

3. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgody Rady Gminy.

Rozdział VI

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad działalnością Sołectwa

§ 21.

Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem swoich komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej.

§ 22.

Rada Gminy lub Wójt Gminy mogą wnioskować do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 23.

Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy Ożarowice z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Sołeckiej w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

II. Traci moc uchwała Nr VII/29/90 Rady Gminy w Tąpkowicach z dnia 21 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia statutu

sołectwa.

III. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

IV. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2004 10:12:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie