Uchwała Nr XXI/226/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XXI/226/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 213.970 zł

po stronie dochodów o kwotę 213.970 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 210.970 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 210.970 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 213.970 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 210.970 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 210.970 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 210.970 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 3.000 zł

w tym : - wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

z tego : dotacje o kwotę 3.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Otrzymanądotacjęz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisaną Umową dotacji Nr

440/2004/78/OA/al./D przeznacza się na dofinansowanie zadania pod nazwą

"Modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem pomp ciepła, termomodernizację

budynku Gimnazjum w Ożarowicach".

Dz. 921 - W ramach podpisanego Porozumienia Nr 1136/2069/2004 z dnia 16 listopada

2004 roku Ministerstwo Kultury przyznało dotację na realizację programu

"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa " na zakup nowości wydawniczych

przez bibliotekę publiczną.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 07:59:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie