Uchwała Nr XXI/225/2004 w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gmine Ożarowice oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu


Uchwała Nr XXI/225/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Ożarowice oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40ust.1 art.41,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.17 ust1 pkt. 15 w związku z art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64,poz.593 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala :

§ 1

  1. Gmina Ożarowice sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, gdy brak jest osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, lub na wniosek osób bądź rodzin zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, gdy spełniają one kryteria dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Sprawieniem pogrzebu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 2

  1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku przy zachowaniu godności zmarłego
  2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego , na cmentarzach Gminy Ożarowice oraz na cmentarzu parafialnym w Sączowie.

§ 3

  1. Koszty pogrzebu na rzecz osób wymienionych w § 1 niniejszej uchwały pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach , ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.
  2. Poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej , jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
  3. Gmina może odstapić od żądania zwrotu całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu od spadkobierców , gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej , a masa spadkowa jest znikomej wartości.
  4. jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego , wydatki pokrywa się z tego zasiłku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 09:12:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie