Uchwała Nr XVI/161/2004 w sprawie zmina w Statucie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVI / 161 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 02 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

uchwala :

§1

W wykazie jednostek organizacyjnych gminy wpisać punkt 5 w brzmieniu :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2004 08:01:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie