Uchwała Nr XVI/164/2004w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice w Gminie Ożarowice w związku z wnioskami mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkiewicza w Sączowie Gmina Bobrowniki o przyłączenie do Gminy Ożarowice oraz wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVI/ 164 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice w Gmi-

nie Ożarowice w związku z wnioskami mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkiewi-

cza w Sączowie Gmina Bobrowniki o przyłączenie do Gminy Ożarowice oraz

wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Ożarowice przeprowadzone na zasadach

i w trybie ustalonym w Uchwale Nr XV/148/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowi-ce, w Gminie Ożarowice w związku z wnioskami mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkiewi-cza w Sączowie Gmina Bobrowniki o przyłączenie do Gminy Ożarowice.

Protokół Zespołu Konsultacyjnego zawierający końcowe wyniki z przeprowadzonych konsul-tacji z mieszkańcami stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie zmiany granic Gminy Ożarowice polegającej na :

- przyłączeniu ul. Chrobrego w Sączowie do sołectwa Celiny

- przyłączeniu ul. Sienkiewicza w Sączowie do sołectwa Tąpkowice

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy Ożarowice do przygotowania i skierowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, wniosku o dokonanie zmiany granic gminy w zakresie objętym niniejszą uchwałą

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Tarnogórskiego, Radzie Powiatu Będzińskiego oraz Radzie Gminy Bobrowniki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice i na tablicach infor-macyjnych w poszczególnych sołectwach gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2004 08:09:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie