Uchwała Nr XXII/242/2004 w sprawie przyjęcia regulaminy wynagradzania nauczycieli


Uchwala Nr XXII/242/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 30 ust.6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póź. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz.1845) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.( Dz. U. Nr 39 poz.455) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodze-nia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyj-nego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Rada Gminy

u c h w a l a

Przyjąć regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Ożarowice w następującym brzmieniu:

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, oraz niektórych innych składników wynagradzania,

a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

WPROWADZENIE

§ 1.

Wynagrodzenie nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela składa się z:

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych

kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych.

2. Dodatków:

- za wysługę lat w zależności od okresów zatrudnienia,

- motywacyjnego w zależności od osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,

- funkcyjnego z racji pełnionej funkcji,

- z racji wykonywania pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

4. Nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy:

- nagrody jubileuszowe,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zasiłek na zagospodarowanie,

- odprawy ( emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy),

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 2.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 3.

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1. dodatku za wysługę lat,

2. dodatku za warunki pracy,

3. dodatkowego wynagrodzenia w porze nocnej,

4. nagród jubileuszowych,

5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

6. zasiłku na zagospodarowanie,

7. odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

8. odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze.

§ 4.

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

DODATEK MOTYWACYJNY DLA NAUCZYCIELI

§ 5.

Nauczycielom może być przyznany dodatek motywacyjny po spełnieniu niżej określonych

warunków:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w

szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów i egzaminów albo sukcesami w konkursach, olimpiadach czy zawodach;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i wygląd powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Posiadanie wyróżniającej oceny pracy.

4. Wyróżnianie się w realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,

a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6.

Minimalna wysokość dodatku motywacyjnego wynosi 100 zł miesięcznie.

§ 7.

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 8.

Dodatek motywacyjny nie może być wyższy od kwoty stanowiącej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 9.

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy

na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 10.

Na dodatki motywacyjne przeznacza się 3,5% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze.

§ 11.

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

DODATEK FUNKCYJNY DLA NAUCZYCIELI

§ 12.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze i nauczycielowi, któremu powierzono dodatkowe stałe zadanie przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 13.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły przysługuje:

a) w przedszkolu 300zł

b) w szkoły podstawowej 450zł

c) w gimnazjum 600zł

§ 14.

Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, po okresie nieobecności zastępowanego przekraczającym trzy miesiące.

§ 15.

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej przyznaje się dodatek w zależności od liczebności grupy, jak niżej:

a) w grupie liczącej do 15 dzieci w wysokości 25zł

b) w grupie od 16 do 25 dzieci 35zł

c) w grupie 26 i więcej 45zł.

§ 16.

Nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym w przedszkolu lub szkole przysługuje dodatek w wysokości 40zł miesięcznie.

§ 17.

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 15-16, przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola.

§ 18.

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 19.

Dodatki funkcyjne, o których mowa wyżej nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności

w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodze-nie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 20.

Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW DLA NAUCZYCIELI

§ 21.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny, realizowane zgodnie z kwalifikacjami wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 22.

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

§ 23.

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony jak wyżej.

§ 24.

Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie artykułu 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa wyżej, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 25.

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 26.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 27.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również za godziny niezrealizowane z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

§ 28.

Nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi na "zielone szkoły" i wypoczynek zdrowotny przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w tygodniu za 10 godzin ponadwymiarowych.

§ 29.

Zwiększa się stawkę godzinową dla nauczycieli realizujących godziny indywidualnego nauczania realizowane w domu ucznia o 20%.

§ 30.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy w tym w dniach opieki nad dzieckiem zdrowym oraz w dniach urlopu okolicznościowego.

§ 31.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełny tydzień.

§ 32.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

§ 33.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród - środki w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia ujęte w rocznym planie finansowym szkoły.

§ 34.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1. posiadania wyróżniającej oceny pracy,

2. otrzymania w danym roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku

motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy,

3. legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

§ 35.

Nagrody ze środków o których mowa w §33 dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, w wysokości nie mniej niż 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 36.

Nagrody ze środków o których mowa w §33 dla dyrektorów przyznaje Wójt na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości nie mniej niż 75% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 37.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 38.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

DODATEK MIESZKANIOWY DLA NAUCZYCIELI

§ 39.

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.

§ 40.

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

dla jednej osoby w rodzinie 60 zł

dla dwóch osób w rodzinie 70 zł

dla trzech osób w rodzinie 80 zł

dla czterech i więcej osób w rodzinie 100 zł

§ 41.

Do członków rodziny, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu:

- współmałżonka,

- dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych nie dłużej niż do 26 roku życia,

- rodziców.

§ 42.

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 40. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 43.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w § 42, na ich wspólny wniosek.

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.

§ 44.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

- niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 45.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

- odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,

- okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby

zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca

okresu, na który umowa ta była zawarta,

- korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 46.

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 47.

Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski są dodatkami socjalnymi wypłacanymi w ostatnim dniu miesiąca.

§ 48.

Regulamin obowiązuje w okresie od dnia opublikowania niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego do 31 grudnia 2005 roku.

§ 49.

Traci moc uchwała Nr XXII/120/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 października 2000 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli i regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 50.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 51.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2005 14:15:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie