Uchwała Nr XVIII/182/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XVIII / 182 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym Ossy oznaczone jako działki :

· nr 43/2 k.m.1 o pow. 0,1026 ha oraz nr 260 k.m. 2 o pow. 0,0583 ha

stanowiące własność Pani Lidii Kandora zam. w Ossach przy ul. Mickiewicza 45 zapisa-

ne w księdze wieczystej KW nr 67477 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich

Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 12.872 zł

· nr 137 k.m. 2 o pow. 0,1825 ha

stanowiąca własność Pana Adama Wieczorka zam. w Tarnowskich Górach przy ul. Ko-

lorowej 25, zapisana w księdze wieczystej KW nr 30616 prowadzonej przez Sąd Rejono-

wy w Tarnowskich Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 9.125 zł

· nr 53/2 k.m. 1 o pow. 0,0347 ha

stanowiąca własność Pana Krystiana Jasiaka zam. w Ossach przy ul. Mickiewicza 46

zapisana w księdze wieczystej KW nr 39346 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarno-

wskich Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 2.082 zł

· nr 54/2 k.m. 1 o pow. 0,0247 ha

stanowiąca własność Pani Danuty Czapla zam. w Ossach przy ul. Piaskowej 3, zapisa-

na w księdze wieczystej KW nr 38195 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich

Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 1.482 zł

· nr 180/2 k.m. 2 o pow. 0,0967 ha

stanowiąca własność Pani Renaty Duda zam. w Tąpkowicach przy ul. Chrobrego 22,

zapisana w księdze wieczystej KW nr 31549 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tar-

nowskich Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 4 350 zł

1/2

· nr 186 k.m. 2 o pow. 0,0710 ha , nr 204 k.m.2 o pow. 0,0515 ha oraz nr 268 k.m. 2

o pow. 0,0506 ha

stanowiące własność Państwa Haliny i Adama Kotuła zam. w Ossach przy ul. Wyzwo-

lenia 21 zapisane w księdze wieczystej KW nr 55840 prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Tarnowskich Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 7.789,50

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/2

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 11:56:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie