Uchwała Nr XIX/197/2004 w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki


Uchwała Nr XIX/197/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 113, 114 i art. 124 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1.600.000 zł na pokrycie kosztów

zadania pn. " Budynek gimnazjum i sala gimnastyczna : modernizacja źródła ciepła z wykonaniem pomp ciepła, termomodernizacja budynku gimnazjum"

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz z należnymi odsetkami pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w latach 2005-2015.

3. Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2005-2015 na spłatę

zobowiązania wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 14:26:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie