Uchwala Nr XIII/130/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku


Uchwała Nr XIII/ 130 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą

Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z poźn. zmianami-

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku :

  1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Ożarowice za 2003 rok.

Wystosowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie bądź nieudzielanie

absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.

  1. Ocena realizacji opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy po wejściu w życie

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

  1. Zapoznanie się z działalnością nowo utworzonego Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Ożarowicach

  1. Opracowanie protokołów pokontrolnych wraz z opracowaniem propozycji wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2004 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:12:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie