Uchwała Nr XIX/195/2004 w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla obszaru Pyrzowice - zarzut wniesiony przez Pana Andrzeja Kubika zam. Pyrzowice


Uchwala Nr XIX / 195 /2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach

administracyjnych sołectwa Pyrzowice, w zakresie dotyczącym przebiegu

projektowanej ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę

nr 116/1 położoną w Pyrzowicach przy ul. Ułanów - wniesiony pismem

z dnia 05.11. 2003 r. przez właściciela tej działki Kubika Andrzeja,

zamieszkałego 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 3.

Działając na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

1. Odrzucić zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych

sołectwa Pyrzowice, w zakresie dotyczącym przebiegu projektowanej ulicy

dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1 położoną w Pyrzo-

wicach przy ul. Ułanów - wniesiony pismem z dnia 05.11. 2003r. przez właścicie-

la tej działki Kubika Andrzeja, zamieszkałego 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 3.

Uzasadnienie dotyczące odrzucenia zarzutu zawarte jest w załączniku, który sta -

nowi integralną część niniejszej uchwały.

2. Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XIX/195/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004r

Uzasadnienie

1. Zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych sołectwa

Pyrzowice, dotyczy przebiegu projektowanej ulicy dojazdowej na odcinku przebie-

gającym przez działkę nr 116/1 położoną w Pyrzowicach przy ul. Ułanów -

wniesiony pismem z dnia 05.11. 2003r. przez właściciela tej działki Kubika

Andrzeja, zamieszkałego 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 3.

2. Zarzut nie zostaje uwzględniony z następujących powodów:

- projektowana droga przez działkę nr 116/1, służyć będzie jako przestrzeń

publiczna do uruchomienia terenów budowlanych położonych pomiędzy ulicami:

Ułanów i Klonową, w zakresie udostępnienia pod względem komunikacyjnym

i dla przeprowadzenia niezbędnego dla zabudowy mieszkaniowej uzbrojenia,

- brak tej drogi w planie, uniemożliwi obsługę drugiej i trzeciej linii zabudowy

ul. Wolności, projektowanej na wniosek i przy zgodzie pozostałych właścicieli

nieruchomości, które położone pomiędzy ulicami: Ułanów i Klonową, co

ograniczy realizację praw osób trzecich,

- działka nr 110/1 przylega na całej długości do ul. Ułanów, co powoduje, że nie

ma możliwości ominięcia tej działki w sposób umożliwiający obustronne wyko-

rzystanie projektowanej drogi,

- przesunięcie projektowanej drogi poza działkę nr 110/1 w kierunku zachodnim

(zbliżenie do rejonu łąk i pastwisk) - nie znajduje uzasadnienia merytorycznego

i ekonomicznego.

3. W stosunku do części działki położonej w liniach rozgraniczających nowej ulicy, po

uchwaleniu planu, zostanie zastosowany art. 36 ust. 1. ustawy o zagospodarowa-

niu przestrzennym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 14:39:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie