Uchwała Nr XVIII/176/2004 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVIII / 176 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku

---------------------------------------

w sprawie: podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005

w roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu

rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Ożarowice

- I Etap: Budowa dróg ul. Transportowej i tak zwanej Nowa

oraz sieci wodociągowej Ǿ 160 z przyłączem.

Na podstawie art. 18 ust. 2, punkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "e" ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

-----------------

1. Przystąpić w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do

wykonania zadań inwestycyjnych:

w ramach programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie

Gminy Ożarowice

- I Etap: Budowa dróg ul. Transportowej i tak zwanej Nowa oraz sieci

wodociągowej Ǿ 160 z przyłączem.

2. Zabezpieczyć w budżecie Gminy Ożarowice na rok 2005 środki finansowe na

realizację wyżej wymienionej inwestycji gminnej w ramach realizacji wieloletnich

programów inwestycyjnych na kwotę 472 258,37 złotych.

3. Limity wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania określa

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o której

mowa w pkt. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Uchwały Nr XVIII/176/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2004r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla inwestycji:

w ramach programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie

Gminy Ożarowice

- I Etap: Budowa dróg ul. Transportowej i tak zwanej Nowa oraz sieci

wodociągowej Ǿ 160 z przyłączami.

Inwestor : Gmina Ożarowice

Planowana wartość inwestycji : 3 148 389,16 zł

Planowany termin rozpoczęcia : II kw. 2005r.

Planowany termin zakończenia: IV kw. 2005r.

Realizacja zadania w roku: 2005

Lp.

Źródła finansowania

Limit wydatków ogółem

2005 r.

1.

Budżet Gminy

15%

472 258,37

2.

Zewnętrzne źródła finansowania

75%

2 361 291,87

3.

Rezerwa celowa MGiP

10%

314 838,92

Razem wydatki

100%

3 148 389,16

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 12:32:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie