Uchwała Nr XVIII/184/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XVIII/184/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 2.140.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 1.640.000 zł

957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.640.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 500.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej o kwotę 500.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat o kwotę 500.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.140.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 150.000 zł

rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 110.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 250.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 250.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.230.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 1.200.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 200.000 zł

rozdz. 85121 -Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 200.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł

Dz. 852 - Opieka społeczna o kwotę 15.000 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 80.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000 zł

- w tym : wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

z tego : - dotacje o kwotę 15.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - na remonty bieżące dróg gminnych uchwala się kwotę

40.000 zł oraz 110.000 zł na dofinansowanie komunikacji pasażerskiej.

Dz.700 - 170.000 zł przekazuje się na wykupy gruntów oraz 30.000 zł na podziały

geodezyjne.

Dz. 750 - kwotą 250.000 zł dofinansowywuje się kontynuację zadania pn. "Rozbudowa

i modernizacja budynku Urzędu Gminy".

Dz. 801 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę

hali sportowej przy Gimnazjum w Ożarowicach i 30.000 zł na projekty

budowlane sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zendku.

Dz. 851 - 200.000 zł przeznacza się na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Ośrodka

Zdrowia w Tąpkowicach."

Dz. 852 - na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej 15.000 zł przeznacza się na zakup

opału na zimę dla najbardziej potrzebujących podopiecznych.

Dz. 900 - na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego przekazuje się kwotę

80.000 zł

Dz. 921 - uchwala się dofinansować edycję gazetki "Nasze gminne sprawy".

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 11:49:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie