Uchwała Nr XIX/193/2004 w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla obszaru sołectwa Pyrzowice - zarzut wniesiony przez Panią Jolantę Czapla zam. Pyrzowice


Uchwała Nr XIX / 193 /2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach

administracyjnych sołectwa Pyrzowice, w zakresie dotyczącym przebiegu

projektowanej ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę

nr 177/2 położoną w Pyrzowicach po wschodniej stronie ul. Wolności -

wniesiony pismem z dnia 07.11. 2003r. przez właścicielkę taj działki

Czaplę Jolantę, zamieszkałą 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 16.

Działając na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

1. Odrzucić zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych sołectwa

Pyrzowice, w zakresie dotyczącym przebiegu projektowanej ulicy dojazdowej na

odcinku przebiegającym przez działkę nr 177/2 położoną w Pyrzowicach po wschodniej

stronie ul. Wolności - wniesiony pismem z dnia 07.11. 2003r. przez właścicielkę tej

działki Czaplę Jolantę, zamieszkałą 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 16.

Uzasadnienie dotyczące odrzucenia zarzutu, zawarte jest w załączniku, który stanowi

integralną część niniejszej uchwały.

2. Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XIX/193/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004r.

Uzasadnienie

1. Zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ożarowice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych sołectwa

Pyrzowice, dotyczy przebiegu projektowanej ulicy dojazdowej na odcinku przebie-

gającym przez działkę nr 177/2 położoną w Pyrzowicach po wschodniej stronie

ul. Wolności - wniesiony pismem z dnia 07.11. 2003r. przez właścicielkę tej działki

Czaplę Jolantę, zamieszkałą 42-625 Pyrzowice ul. Wolności 16.

2. Zarzut nie zostaje uwzględniony z następujących powodów:

-projektowana droga przez działkę nr 177/2, służyć będzie jako przestrzeń

publiczna do uruchomienia terenów budowlanych położonych pomiędzy ulicami:

Nowowiejską i Piłsudskiego, w zakresie udostępnienia pod względem komunika-

cyjnym i dla przeprowadzenia niezbędnego dla zabudowy mieszkaniowej

uzbrojenia,

-bak tej drogi w planie, uniemożliwi obsługę drugiej i trzeciej linii zabudowy po

wschodniej stronie ul. Wolności, projektowanej na wniosek i przy zgodzie

pozostałych właścicieli nieruchomości, które położone są pomiędzy ulicami:

Nowowiejską i Piłsudskiego, co ograniczy realizację praw osób trzecich,

-działka nr 177/2 zajmuje przestrzeń na całej długości od ul. Wolności do nowej

drogi do lotniska, co powoduje, że nie ma możliwości ominięcia tej działki w

sposób umożliwiający obustronne wykorzystanie projektowanej drogi.

3. W stosunku do części działki położonej w liniach rozgraniczających nowej ulicy, po

uchwaleniu planu, zostanie zastosowany art. 36 ust. 1 ustawy o zagospodarowa-

niu przestrzennym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 16:39:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie