Uchwała Nr XIX/198/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XIX/198/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 22.252 zł

po stronie dochodów o kwotę 22.252 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.252 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących o kwotę 2.100 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.152 zł

po stronie wydatków o kwotę 22.252 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.100 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.100 zł

- wydatki bieżące o kwotę 2.100 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 20.152 zł

rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 20.152 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 20.152 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Katowicach przeznacza się na dofinansowanie

zadania pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu

śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004" na tzw. "zielone szkoły" zgodnie

z podpisaną Umową Dotacji Nr 193/2004/78/MN/po/D.

Dz. 851 - Kwotę 20.152 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania: "System solarny oraz

ograniczenie strat energetycznych w budynku Przychodni Zdrowia w Tąpkowicach". W wyniku realizacji zadania osiągniętym efektem rzeczowym będzie układ solarny do podgrzewania c.w.u. oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

2. Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami:

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

-

259.382

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

-

-

259.382

244.532

14.850

600

Transport i łączność

-

200.000

60016

Drogi publiczne i gminne

- wydatki bieżące

-

200.000

200.000

750

Administracja publiczna

539.830

-

75023

Urzędy gmin

- wydatki majątkowe

539.830

539.830

-

-

851

Ochrona zdrowia

-

80.448

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

-

-

80.448

78.830

1.618

Razem

539.830

539.830

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w budżecie dokonano w związku z :

- otrzymano pożyczkę w wysokości 459.382 zł, w wyniku podpisania z WFOŚiGW umowy Nr 131/2004/78/GW/zo/sa/P na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkaniowych w Tąpkowicach w obrębie ulic ; Kopernika, Zwycięstwa i Armii Czerwonej, w Ożarowicach ul. Topolowa", przesuwa się per saldo kwotę 259.382 zł.

- 200.000zł przeznacza się na drogi transportu rolnego : ul. Polna i Kamienna w

Celinach oraz drogę do cmentarza w Zendku.

- kwotę 80.448 zł zgodnie z umową pożyczki z WFOŚiGW na zadanie : "System Solarny oraz ograniczenia strat energetycznych w budynku Przychodni Zdrowia w Tąpkowicach".

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 14:24:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie