Uchwała Nr XIII/133/2004 w sprawie przebiegu aytostrady A1 na odcinku Woźniki-Wieszowa


Uchwała Nr XIII/ 133 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

w sprawie przebiegu autostrady A1 na odcinku Woźniki-Wieszowa

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami )

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Pozytwnie zaopiniować propozycję przebiegu autostrady A1 na odcinku Woźniki

- Wieszowa proponowaną przez Komitet Protestacyjny Mieszkańców Stolarzowic przedstawioną na Planszy nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwałę przekazuje się do wiadomości :

- Ministra Infrastruktury,

- Rady do Spraw Autostrad,

- Wojewody Śląskiego,

- Marszałka Województwa Śląskiego,

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy w Katowi-cach

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Komitet Protestacyjny Mieszkańców Stolarzowic przygotował propozycję przebiegu autostrady A1 na odcinku Woźniki - Wieszowa alternatywną dla przebiegu ustalone-go we "Wskazaniach lokalizacyjnych nr 9/99 dla autostrady płatnej A1 na odcinku Łódź (Tuszyn) - Gorzyczki" wydanych 31.12.1999 r. przez Ministra Spraw Wewnęt-rznych i Administracji Janusza Tomaszewskiego.

Przebieg autostrady A1 zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi jest rozwiązaniem niekorzystnym z uwagi na to, że :

- przecina Gminę Ożarowice na 2 części, co burzy całkowicie układ drogowej ko-munikacji wewnętrznej w obrębie gminy - zał.1a,

- przebiega w głównej mierze przez tereny stanowiące prywatną własność, co

w powiązaniu z tradycyjnym chłopskim przywiązaniem do ziemi rodzić będzie

konflikty przy pozyskiwaniu gruntów pod budowę,

- przechodzi przez tereny wysoko zurbanizowane, co zwiększa uciążliwość takiego sąsiedztwa dla mieszkańców,

- spowoduje konieczność wyburzenia kilkunastu budynków mieszkalnych i zabudo-wań gospodarczych stanowiących wielopokoleniowy dorobek ich właścicieli,

- przebiega po terenach części lotniczej Lotniska Katowice w Pyrzowicach, co wy-maga budowy potężnego tunelu na wysokości pasa startowego i stwarza realne zagrożenie podjęcia w tym miejscu działań terrorystycznych - zał.1b,

- wysoki poziom wód gruntowych znacznie podroży koszty utrzymania tunelu,

- wspólny grunt (tunel częściowo przykryty) wykorzystywany przez lotnisko i auto-stradę spowoduje problemy w ponoszeniu odpowiedzialności za zarządzanie

i zabezpieczenie terenu,

- przebieg autostrady przy zachodnim końcu pasa startowego uniemożliwi

w przyszłości rozbudowę lotniska,

- utrudnia i podraża koszty budowy liniowej infrastruktury komunalnej.

- uniemożliwia zintegrowany system rozwoju gospodarczego gminy,

Przebieg autostrady A1 zaproponowany przez Komitet Protestacyjny Mieszkańców Stolarzowic jest korzystny ze względu na to, że :

- trasa zlokalizowana jest głównie w terenach leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa,

- uleganiu skróceniu o około 4 km dzięki skorygowaniu przebiegu od węzła Wie-szowa,

- nie ingeruje w zasadniczy sposób w strukturę własności na obszarze Gminy Oża-rowice, przez co umożliwia bezpieczne i perspektywiczne lokowanie na tym tere-nie obiektów inwestycyjnych wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowi-ce w Pyrzowicach,

- omija ośrodki miejskie i prawie całkowicie unika kolizji z zasobami mieszkalnymi oraz strukturami przemysłu - zał. 1c,

- unika kosztownych rozwiązań technicznych, takich jak budowa tunelu czy w rejo-

nie powstawania szkód górniczych,

- upraszcza procedurę w zakresie podjęcia decyzji lokalizacyjnej z uwagi na sto-sunkowo niewysokie koszty opracowania i wdrożenia ww. koncepcji,

- pozostawia istniejącą strukturę powiązań lokalnych i sąsiedzkich w ramach so-łectw wchodzących w skład Gminy Ożarowice,

- przesunięcie węzła Pyrzowice (skrzyżowanie A1-S1) o 4 km na zachód, a tym samym wydłużenie drogi ekspresowej, spowoduje odciążenie drogi krajowej nr 78 w obrębie gmin Ożarowice i Świerklaniec,

- umożliwi dostęp mieszkańcom Tarnowskich Gór do autostrady i drogi ekspresowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:52:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie