Uchwała Nr XVII/170/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ożarowice w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniacych funkcję dyrektora


Uchwała Nr XVII / 170 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 czerwca 2004 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie tygodniowego wymiaru

godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w związku z art. 42 pkt 6 i art. 42 ust. 7, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

( tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003 roku) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

uchwala :

§ 1

Zmienić § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie :

"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku".

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 4

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 13:02:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie