Uchwała Nr XXI/221/2004 w sprawie dożywiania uczniów w szkołach ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną


Uchwała Nr XXI/221/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40ust.1 art.41,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn. Zmianami ) w związku z art.48 ust.4 i 5 i art.96 ust.2 , 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej

( Dz.U.Nr 64,poz.593 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

  1. Pod pojęciem szkoły należy rozumieć : przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Ożarowice.
  2. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie ,przyznawana jest dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, w trybie przewidzianym w ustawie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego zgodnie z art.8 ustawy. Rodziny, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego - ponoszą pełną odpłatność.
  3. Świadczenie może być przyznane na wniosek rodziców, opiekunów, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza.

§ 2

Dzieciom głodnym i niedożywionym może być przyznana pomoc z urzędu niezależnie od sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów.

§ 3

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXV/207/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej , poniesionych na dożywianie dzieci.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 08:51:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie