Uchwała Nr XIX/200/2004 w sprawie utraty mocy obowiązujacej uchwały Nr XXVII/224/2002 Rady Gminy Ozarowice z dnia 27 czerwca 2002r w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedajacych złom metali nieżelaznych oraz źródeł jego pochodzenia przez przedsiebiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Ożarowice


Uchwała Nr XIX/ 200 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXVII/224/2002 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom

metali nieżelaznych oraz źródeł jego pochodzenia przez przedsiębiorców prowadzących

skup złomu na terenie gminy Ożarowice zmienionej uchwałą Nr XXVIII/231/2002 z dnia

27.08.2002 roku.

Na podstawie 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 40 ust. 3 i 4, art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn.

zmianami/ w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o odpadach ( Dz.

U. Nr 116, poz. 1208 )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Utratę mocy obowiązującej uchwały Nr XXVII/224/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł jego pochodzenia przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Ożarowice zmienionej uchwałą Nr XXVIII/231/2002 z dnia 27.08.2002 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega

opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez jej rozplakatowanie na obszarze Gminy

i wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia jej ogłoszenia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2004 10:19:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie