Uchwała Nr XV/50/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci 1 punktu przyjetego dla obliczania wynagrodzenia dla pracownikow Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Uchwała Nr XV/ 150 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu

przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20

ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust.3 Rozporzą-dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 61, poz. 708 )

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w wysokości 800, 00 zł (słownie : osiemset złotych ).

§ 2

Zatwierdzić wartość 1 punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania - ustalonego uprzednio z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oża

rowicach, w wysokości 2,70 zł (słownie dwa złote 70/100)

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowi-cach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2004 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XV/ 150 /2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2004 r.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGO

Kategoria

Zaszeregowania

Liczba punktów

Wartość 1 pkt - 2,70 zł

I

Najniższe wynagr.- 20

800,00 - 854,00

II

21 - 35

856,70 - 894,50

III

36 - 50

897,20 - 935,00

IV

51 - 65

937,70 - 975,50

V

66 - 80

978,20 - 1016,00

VI

81 - 95

1018,70 - 1056,50

VII

96 - 110

1059,20 - 1097,00

VIII

111 - 125

1099,70 - 1137,50

IX

126 - 140

1140,20 - 1178,00

X

141 - 160

1180,70 - 1232,00

XI

161 - 180

1234,70 - 1286,00

XII

181 - 200

1288,70 - 1340,00

XIII

201 - 220

1342,70 - 1394,00

XIV

221 - 240

1396,70 - 1448,00

XV

241 - 260

1450,70 - 1502,00

XVI

261 - 280

1504,70 - 1556,00

XVII

281 - 300

1558,70 - 1610,00

XVIII

301 - 320

1612,70 - 1664,00

XIX

321 - 340

1666,70 - 1718,00

XX

341 - 365

1720,70 - 1785,50

XXI

366 - 390

1788,20 - 1853,00

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2005 12:00:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie