Uchwała Nr XIII/131/2004 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr XIII/ 131 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą

Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2004 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia - załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/131 /2004

RadyGminyOżarowic

z dnia 4 lutego 2004 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I BUDŻETU NA ROK 2004

1. Posiedzenie w celu opracowania planu pracy na rok 2004.

2. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za 2003 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian

w budżecie gminy.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wydatkowania budżetu Gminy.

5. Występowanie z projektami uchwał.

6. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za

I półrocze 2004 roku.

7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określania zasad nabycia

i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub

najmu.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania długotermino-wych pożyczek i kredytów.

9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

10. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2005.

11. Inne prace zaproponowane przez Radnych, Radę Gminy i inne

Komisje.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/131/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2004 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2004

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących rolnictwa,

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2. Zapoznanie się z projektem przebiegu autostrady A-1 w Gminie Ożarowice z udziałem sołtysów.

3. Zaopiniowanie stawek czynszowych na obiekty budowlane po byłej Jednostce Wojskowej Mierzęcice.

4. Wizje lokalne rowów przy drogach gminnych i powiatowych.

5. Spotkanie z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej.

6. Przegląd rowów melioracyjnych.

7. Sprawa drogi dojazdowej do cmentarza w Zendku.

8. Zapoznanie się z działalnością oczyszczalni ścieków przejętej po

byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach.

9. Przegląd dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ożarowice.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/131/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 4 lutego 2004 r.

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, SPORTU, OŚWIATY I ZDROWIA

NA 2004 ROK

1. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania szkolnictwa na terenie Gminy

po reorganizacji w 2003 roku

- spotkanie z Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania,

- przygotowanie warunków do przyjęcia 6-latków do "O".

2. Zapoznanie się z problemami i potrzebami Gimnazjum w Ożarowi-cach

- warunki nauczania,

- stan budowanej hali sportowej.

3. Zapoznanie się z problemami i potrzebami Przedszkola w Ożarowi-

cach.

4. Zapoznanie się z problemami i potrzebami Przedszkola w Tąpkowi-

cach.

5. Zapoznanie się z wynikami działalności za 2003 rok oraz z problema-

mi i potrzebami bieżącymi Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowi-

cach.

6. Zapoznanie się z potrzebami i problemami Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

- ochrona zdrowia mieszkańców gminy po reformie,

- wyposażenie fizykoterapii w dalsze urządzenia ( np. hydromasaż).

7. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi Radami Gmin w zakresie dzia-

łania naszej komisji.

8. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących prac Komisji.

9. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok w zakresie

kompetencji Komisji.

10.Wykonywanie wszystkich prac przekazywanych przez Radę Gminy

w celu wydawania opinii w przedmiotowych sprawach.

11.Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez członków komisji

oraz Przewodniczących innych Komisji.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 09:19:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie