Uchwała Nr XVIII/185/2004 w sprawie rozaptrzenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego , ktory obejmuje obszar połozony w granicach administracyjnych sołectwa Ossy


Uchwała Nr XVIII / 185 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku

---------------------------------------

w sprawie rozpatrzenia zarzutu, wniesionego pismem do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar położony

w granicach administracyjnych sołectwa Ossy.

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na wniosek

Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

---------------------

§ 1.

Uwzględnić zarzut wniesiony pismem z dnia 24.10.2003r. przez Pana Henryka Michalaka (zam. Ossy ul. Mickiewicza 22), jako właściciela działek nr 146 i 147 położonych w Ossach po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych sołectwa Ossy, w zakresie dotyczącym lokalnej drogi dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działki nr 146 i 147.

§ 2.

Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

Pan Henryk Michalak zam. Ossy ul. Mickiewicza 22 pismem z dnia 24.10.2003r. wniósł zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w granicach administracyjnych sołectwa Ossy, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia, w zakresie dotyczącym lokalnej drogi dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działki nr 146 i 147.

Zarzut został uwzględniony z następujących powodów :

- projektowana ulica dojazdowa poza działkami nr 146 i 147 służyć będzie jako

przestrzeń publiczna do uruchomienia terenów budowlanych i dla przeprowadzenia

uzbrojenia terenu,

- zaproponowana droga lokalna spełni wymogi komunikacyjne.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 11:23:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie