Uchwala Nr XV/152/2004 w sprawie powołania Skarbnika Gminy


Uchwała Nr XV/ 152 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 31 marca 2004 roku.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 35 ust.7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-nych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Powołać z dniem 1 kwietnia 2004 roku na stanowisko Skarbnika Gminy Ożarowice Panią Ewę PAKS.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2004 08:37:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie