Uchwała Nr XVI/158/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjetego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej jednostki Oświatowej w Ożarowicach


UCHWAŁA Nr XVI / 158 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z § 2 pkt. 2 i 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagra-dzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, Nr 34, poz. 393 z 2001r., Nr 210, poz. 1785 z 2002r., Nr 47, poz. 447 z 2004r.)

RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej Gminy Ożarowice w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2.

Zatwierdzić wartość 1 punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej

w Ożarowicach w wysokości 2,70 zł (słownie: dwa złotych 70/100). Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr VII/55/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości

1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2004 08:12:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie