Uchwała Nr XX/208/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XX/208/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 4 listopada 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 11.053 zł

po stronie dochodów o kwotę 11.053 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 6.500 zł

- odsetki od lokat terminowych o kwotę 6.500 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.553 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących o kwotę 4.553 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.053 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.553 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 4.553 zł

w tym : - wydatki bieżące o kwotę 4.553 zł

Dz. 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.500 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.500 zł

w tym : - wydatki bieżące o kwotę 6.500 zł

z tego : dotacje o kwotę 6.500 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 010 - Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została

podpisana umowa dotacji nr 356/2004/78/RE/in/D na kwotę 4.553 zł na

dofinansowanie zadania pn. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych".

Dz.921 - środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalnych .

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

215.000

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe

215.000

215.000

750

Administracja publiczna

150.000

75023

Urzędy gmin

-wydatki majątkowe

150.000

150.000

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

215.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące

z tego : dotacje

215.000

215.000

215.000

801

Oświata i wychowanie

102.182

80101

Szkoły podstawowe

- wydatki majątkowe

18.928

18.928

80110

Gimnazjum

- wydatki bieżące

83.254

83.254

851

Ochrona zdrowia

150.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

- wydatki majątkowe

150.000

150.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

102.182

85401

Świetlice szkolne

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

102.182

18.928

83.254

Razem

467.182

467.182

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania:

Dz.750 - kwotę 150.000 zł przeznacza się zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa i

modernizacja budynku Urzędu Gminy"

Dz. 754 - kwotą 215.000 zł dofinansowywuje się zakup średniego samochodu pożarniczego

dla OSP Ożarowice. 150.000 zł dopłaca Zarząd Główny ZOSP RP.

Dz.854 - zwiększenia dokonano w związku z realizacją zadań remontowych oraz

wyposażenia świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 14:00:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie