Uchwała Nr XXII/233/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XXII/233/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

2.170

01095

Pozostała działalność

- wydatki bieżące

2.170

2.170

600

Transport i łączność

31.985

60004

Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące

- z tego : dotacje

wydatki bież

31.985

750

Administracja publiczna

12.170

75023

Urzędy gmin

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

12.170

9.170

3.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13.000

801

Oświata i wychowanie

31.985

80113

Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące

31.985

31.985

1

2

3

4

5

926

Kultura fizyczna i sport

3.000

92695

Pozostała działalność

-wydatki bieżące

3.000

3.000

Razem

47.155

47.155

u z a s a d n i e n i e

Powyższych przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

2. Dokonać zwiększenia planu finansowego zakładu budżetowego

po stronie przychodów o kwotę 20.070 zł

- wpływy z usług o kwotę 20.070 zł

po stronie wydatków o kwotę 20.070 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmiany planu finansowego wynikają ze wzrostu przychodów uzyskanych z opłat za ścieki .

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2005 14:42:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie