Uchwała Nr XXII/230/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XXII/230/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 1.234.942 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.234.942 zł

po stronie dochodów o kwotę 114.639 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 114.639 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 114.639 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.349.581 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.000 zł

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 115.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 115.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 639.217 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 639.217 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 639.217 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 595.364 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 595.364 zł

-wydatki majątkowe o kwotę 595.364 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych a zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizowane inwestycje : budowa wodociągu, termomodernizacja budynków gminnych, budowa sali gimnastycznej oraz zmniejsza się kwotę dotacji otrzymanej z MENiS-u na " Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach"

w związku z aneksowaniem umowy.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2005 14:21:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie