Uchwała Nr XXI/219/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ożarowice na 2005 rok


Uchwała Nr XXI/219/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 02 grudnia 2004 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ożarowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

/tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/ oraz pktu 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych/ Monitor Polski Nr 46, poz. 794 z 08 listopada 2004 roku/

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psa w 2005 roku

w kwocie 50,- złotych.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu w którym psa nabyto.

3. W stosunku do szczeniąt obowiązek podatkowy powstaje po ukończeniu 8 tygodni

życia.

4. Ustala się termin płatności podatku do dnia 15 maja 2005 roku lub w ciągu dwóch

tygodni od dnia jego nabycia, jeżeli nabycie psa nastąpiło po tym terminie.

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie

do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

§ 2

Zobowiązuje się posiadaczy psów podlegających opodatkowaniu do uiszczenia podatku

bez wezwania. Podatek płatny jest u sołtysa lub na konto Urzędu Gminy : Bank Spółdzielczy Świerklaniec Nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011.

Sołtysom przysługuje wynagrodzenie w wysokości jak za inkaso podatków.

§ 3

Oprócz zwolnień ustawowych postanawia się nie pobierać podatku od posiadania psów

utrzymywanych w celu pilnowania budynku osób nie posiadających gospodarstw rolnych-

od jednego psa pilnującego obejścia.

§ 4

Do wymiaru, poboru i egzekucji podatku od posiadania psa mają zastosowanie ogólne

przepisy w sprawach wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XI/112/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 r

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ożarowice na 2004 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

§ 8

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

U W A G A !

W 2003 roku obowiązywała stawka 50,- złotych / górna stawka Min.Fin./.

W 2004 roku obowiązywała stawka 50,- złotych / stawka w/g Min.Fin. wynosiła 50,30 złotych /

Na 2005 rok w/g Min.Fin. stawka wynosi 51,91 złotych , propozycja Wójta - 50,- złotych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 08:42:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie