Uchwała Nr XVI/154/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XVI/154/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 25.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 25.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł

- odsetki od lokat terminowych o kwotę 25.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 25.000 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000 zł

rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 25.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł

z tego : dotacje o kwotę 25.000 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 540.200 zł

po stronie dochodów o kwotę 540.200 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 331.700 zł

- opłata za wodę o kwotę 331.700 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208.500 zł

- opłata za ścieki o kwotę 208.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 540.200 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 331.700 zł

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 331.700 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.063 zł

- wydatki bieżące o kwotę 330.637 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 40.244 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208.500 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 208.500 zł

- wydatki bieżące o kwotę 208.500 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 194.425 zł

uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z utworzeniem od 1 kwietnia 2004 roku zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2004 10:39:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie