Uchwała Nr XXI/215/2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok


Uchwała Nr XXI/215/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 02 grudnia 2004 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/ oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz.U. z 2004 roku Nr 123, poz. 1291/

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Zastosować następujące zwolnienia niezależne od zwolnień ustawowych :

1. Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajmowane na prowadzenie działalności statutowej przez : placówki upowszechniania kultury, placówki świadczące pomoc socjalną i społeczną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, ludowe zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

2. Zwolnić od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne osób, które ukończyły 65 lat i

zamieszkują samotnie oraz osób zamieszkujących samotnie, znajdujących się w trudnych

warunkach materialnych przy jednoczesnym wystąpieniu niedołęstwa, inwalidztwa, długotrwałej

choroby, potwierdzonych opinią ośrodka pomocy społecznej.

3. Zwolnić od podatku od nieruchomości, w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o

podatku rolnym - garaże - z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

4. Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "dr".

5. Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z

prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach strefy aktywności gospodarczej na obszarze

Gminy Ożarowice określonej uchwałą Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia

2003 roku oraz " Programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

w Powiecie Tarnogórskim" objętym uchwałą Nr VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich

Górach z dnia 27 maja 2003 roku, w zakresie produkcji i usług, z wyłączeniem handlu, mającej

na celu utworzenie nowych miejsc pracy według zasad i warunków określonych w załączniku do

uchwały.

a/ Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszym punkcie jest pomocą

publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach

dotyczących pomocy publicznej / Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291/.

b/ W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę

z tego tytułu w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu trzech ostatnich lat, przekracza

kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, udzielenie tej pomocy jest możliwe pod

warunkiem, że pomoc ta będzie zgodna z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej/ Dz.U.z 2004 r. Nr 123, poz .1291 /.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XI/108/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

§ 5

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Załącznik

do Uchwały Nr XXI/215/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Ustala się następujące zasady i warunki :

1. Zwolnienia udziela się na wniosek przedsiębiorcy.

2. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy osiągną minimalny stan zatrudnienia

tj. zatrudnią w wymiarze pełnego etatu co najmniej 5 osób.

3. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości po uruchomieniu działalności

uzależniony jest od ilości zatrudnionych osób i wynosi :

a/ 3 lata - w przypadku zatrudnienia 5 - 10 osób

b/ 5 lat - w przypadku zatrudnienia 11 - 19 osób

c/ 10 lat - w przypadku zatrudniania 20 osób i więcej

4. Zwolnienie obejmuje okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął minimalny stan zatrudnienia i jednocześnie złożył wniosek o udzielenie zwolnienia.

5. Minimalny stan zatrudnienia musi być utrzymany przez cały okres zwolnienia,

udokumentowany dowodami rozliczeniowymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Maksymalny okres zwolnienia nie może przekroczyć 10 lat.

7. W przypadku nie spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

8. Przedsiębiorca , o którym mowa w punkcie 7 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

9. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

10. Przedsiębiorcy, o których mowa w punkcie 8 i 9 są zobowiązani do zapłaty

należnego podatku wraz z odsetkami.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 08:16:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie