Uchwała Nr XX/209/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XX/209/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 4 listopada 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać zmian w budżecie gminy

po stronie rozchodów zmniejszenie o kwotę 28.400 zł

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 28.400 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 28.400 zł

Dz.750 - Administracja publiczna o kwotę 28.400 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 28.400 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 28.400 zł

u z a s a d n i e n i e

Z uwagi na umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, kwotę 28.400 zł przeznacza się na zadanie pn." Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy."

2. Dokonać zwiększenia planu finansowego zakładu budżetowego

po stronie przychodów o kwotę 73.800 zł

- wpływy z usług o kwotę 73.800 zł

po stronie wydatków o kwotę 73.800 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmiany planu finansowego wynikają ze wzrostu przychodów uzyskanych z opłat za ścieki

i wodę.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 13:58:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie