Uchwała Nr XXII/234/2004 w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XXII/234/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Ożarowice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz ostateczny termin ich wykonania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan wydatków, o których mowa w punkcie 1 w wysokości 752.821 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXII/234/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2004 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.

Nazwa

Kwota w zł.

Termin realizacji

1.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych Tąpkowice - Ożarowice

64.294

30.06.2005

2.

- Modernizacja "tzw. drogi do

cmentarza w Zendku"

- chodnik przy ul. Szkolnej w

Ożarowicach,

- zatoka autobusowa przy ul.

Podłącznej w Ożarowicach

242.080

30.06.2005

3.

Rozbudowa i modernizacja budynku wielofunkcyjnego (Urząd Gminy)

165.119

30.06.2005

3.

Budowa hali sportowej przy

Gimnazjum w Ożarowicach

281.328

30.06.2005

Ogółem

752.821

Załącznik Nr 2

do Uchwał Nr XII/234/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2004 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

010

01010

6050

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

64.294

600

60016

4270

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zakup usług remontowych

242.080

750

75023

6050

Administracja publiczna

Urzędy gmin

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

165.119

801

80110

6050

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

281.328

RAZEM

752.821

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2005 14:51:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie