Uchwała Nr XVIII/174/2004 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2013 w strefie aktywności gospodarczej


Uchwała Nr XVIII / 174 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku.

-----------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2013

w strefie aktywności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 110, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

-----------------

§ 1.

Przyjąć Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 - 2013 w strefie aktywności gospodarczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały XVIII/174/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2004 roku

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2005 - 2013

W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa zadania

Planowany okres realizacji

I.

Wykupy gruntów

2005-2006

II.

Skomunikowanie Strefy Aktywności Gospodarczej z krajowym i woje-wódzkim systemem sieci dróg ( S1, DK-78, DW 913) - budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa

2005

III.

Roboty geodezyjne

2005-2013

IV.

Scalenie i wymiana gruntów

2006-2007

V.

Budowa wewnętrznego układu drogowego

2006-2013

VI.

Regulacja stosunków wodnych, odwodnienie gruntów - odbudowa cie-ków wodnych, w tym rowu RO-3

2007-2010

VII.

Adaptacja obiektów budowlanych dla potrzeb preferowanej działalności gospodarczej

Odtworzenie bocznicy kolejowej

Wyburzenia obiektów powojskowych nie nadających się do wykorzys-tania np. koszarowca, bunkrów, schronów itp.

2005-2006

2007-2010

2005-2008

VIII.

Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną :

· doprowadzenie do Strefy Aktywności Gospodarczej sieci wodociągowej magistralnej,

· budowa wewnętrznej sieci wodociągowej

· modernizacja sieci energetycznych

· budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

· budowa sieci gazowej

2005-2013

2005

2006-2008

2005-2006

2006-2008

2007-2013Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 12:40:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie