Uchwała Nr XIII/127/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach


Uchwała Nr XIII/ 127 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0, 3269 ha położone w obrębie ewidencyjnym Ossy oznaczone jako działki :

k.m. 1 - nr 46/2 o pow. 0,0597 ha

k.m. 2 - nr 183 o pow. 0,2253 ha

- nr 262 o pow. 0,0419 ha

stanowiące własność Państwa Wioletty i Ireneusza NOWAK zam. Ossy, ul. Mic-kiewicza 32, zapisane w księdze wieczystej KW nr 39399, za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 13.500 zł

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nierucho-mości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:47:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie