Uchwała Nr XVI/165/2004w sprawie rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bobrowniki na działalność Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVI / 165 /2004 Rady Gminy O ż a r o w i c e z dnia 28 kwietnia 2004 roku. w sprawie : rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bobrowniki na działalność Wójta Gminy Ożarowice. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Rada Gminy O ż a r o w i c e u c h w a l a § 1. Uznać za bezzasadną i nieznajdującą oparcia w faktach i dowodach skargę Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bobrowniki na działalność Wójta Gminy Ożarowice w zakresie objętym treścią pisma z dnia 10.03.2004 roku skierowanym do Wojewody Śląskiego w Katowicach. § 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do powiadomienia organu Gminy Bobrowniki o treści podjętej uchwały oraz przekazać treść niniejszej uchwały Wydziałowi Prawnemu i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do sprawy PN - N - 0713/97/04. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U z a s a d n i e n i e ---------------------------- Rada Gminy Ożarowice zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 Kpa przeprowadziła postępowanie w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Ożarowice złożoną przez Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy Bobrowniki na ręce Wojewody Śląskiego. Postępowanie przeprowadziły Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ożarowice. Rada Gminy Ożarowice stwierdza, że przedmiotowe postępowanie nie dostarczyło podstaw faktycznych do przypisania zarzutów kierowanych pod adresem Wójta Gminy Ożarowice jako uzasadnionych. Mieszkańcy ul. Chrobrego i ul. Sienkiewicza sołectwa Sączów wyjaśnili w toku tego postępowania, że ze strony Wójta Gminy Ożarowice nie spotkali się z żadnymi sugestiami ani też naciskami i obietnicami w kontekście złożenia i podtrzymywania wniosku o odłączenie tych ulic z obszaru Gminy Bobrowniki. Wręcz przeciwnie wielu osobom, w tym również z grupy inicjatywnej zbierającej podpisy od mieszkańców w/w ulic osoba Wójta Gminy Ożarowice nie jest osobiście znana i nigdy nie miały z nim bezpośredniego kontaktu. W niczym nie potwierdziły się tezy skargi zawarte w punktach od 1-5, które w kontekście ustaleń w/w postępowania mają charakter dezinformujący i odzwierciedlający jedynie nastroje autorów pisma. Mając powyższe na względzie, Rada Gminy Ożarowice nie znajduje podstaw do przypisania Wójtowi Gminy Ożarowice sugerowanych w skardze zachowań.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2004 07:50:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie