Uchwała Nr XXII/231/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XXII/231/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 2.040.512 zł

po stronie dochodów o kwotę 2.040.512 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2.040.512 zł

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 516.727 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.523.785 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.040.512 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 200.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 180.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.227 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 14.227 zł - wydatki majątkowe o kwotę 14.227 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 100.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1.546.285 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.523.785 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.523.785 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 22.500 zł

- wydatki bieżące o kwotę 22.500 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - 200.000 zł przeznacz się na modernizację "tzw. drogi do cmentarza w Zendku".

Dz. 700 -Uchwala się kwotę 180.000 zł na zakup gruntów.

Dz. 750 -Na wdrożenie systemu informatycznego zwanego systemem IPE-PN

w zakresie modernizacji ewidencji podatkowej nieruchomości

przeznacza się środki finnsowe na zakup komputerów w wysokości

14.227 zł.

Dz. 900 - 1.523.785 zł przeznacza się na zadanie pn. "Budowa kanalizacji

sanitarnej na terenie Gminy Ożarowice".,

Kwotę 22.500 zł zwiększa się wydatki na energię i na wymianę lamp

ulicznych na ul. Głównej i Strąków w Zendku, ul. Dworcowej i

Kościuszki w Ożarowicach,

w Niezdarze ul. Plan Św. Floriana i Armii Czerwonej w Tąpkowicach.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2005 14:30:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie