Uchwala Nr XVII/173/2004 w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Ossy


Uchwala Nr XVII/173/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu, wniesionego pismem z dnia 27.10.2003r. przez Stanisława Janotę

(zam. 42-625 Ożarowice ul. Stawowa 16), jako właściciela działek nr położonych w Ożarowicach

po południowej stronie ul. Tarnogórskiej do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, który obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych

sołectwa Ożarowice.

Działając na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15

z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717,2003r.),

na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Odrzucić zarzut wniesiony pismem z dnia 27.10.2003r. przez Stanisława Janotę (zam. 42-625 Ożarowice

ul. Stawowa 16), jako właściciela działek nr 239/6 i 239/8 położonych w Ożarowicach po południowej stronie

ul. Tarnogórskiej, w zakresie dotyczącym przebiegu ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez

działki nr 239/6 i 239/8.

Uzasadnienie dotyczące odrzucenia zarzutu, zawarte jest w załączniku, który stanowi integralną część

niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XVII/173/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2004r.

Uzasadnienie

1. Zarzut został wniesiony pismem z dnia 27.10.2003r. przez Stanisława Janotę

(zam. 42-625 Ożarowice ul. Stawowa 16), jako właściciela działek nr 239/6 i 239/8

położonych w Ożarowicach po południowej stronie ul. Tarnogórskiej, w zakresie dotyczącym

przebiegu ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działki nr 239/6 i 239/8.

2. Zarzut nie zostaje uwzględniony z następujących powodów:

Wokół działek nr 239/6 i 239/8 przebiegają istniejące drogi, w tym ul. Tarnogórska

i ul. Kościuszki.

Projektowana droga, przez działki nr 239/6 i 239/8 służyć będzie jako przestrzeń publiczna

do uruchomienia terenów budowlanych kilkunastu właścicieli nieruchomości, w tym

dla przeprowadzenia uzbrojenia.

Brak tej drogi w planie naruszy też prawa osób trzecich, poprzez uniemożliwienie

wykorzystania terenów budowlanych. Uniemożliwi prawidłowe zgodnie z wymogami

przepisów szczególnych zagospodarowanie nowych terenów budowlanych, w tym dokonania

podziałów nieruchomości na działki budowlane.

W stosunku do właściciela działki położonej w liniach rozgraniczających nowej ulicy dojazdowej D1/2, uwzględniając również funkcjonowanie terenów przyległych - po uchwaleniu planu, zostanie zastosowany art. 36 ust. 1. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Oznacza to, że Gmina wypłaci odszkodowanie, albo wykupi pas terenu pod ulicę, albo

zapewni działkę zamienną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 12:45:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie