Uchwała Nr XX/211/2004 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej wTarnowskich Górach


Uchwała Nr XX/ 211 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Przyjąć zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach,

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2002r. Nr 85, poz. 2982.

Nowe brzmienie otrzymują następujące paragrafy Statutu :

1/ § 3

"Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w zakresie dotyczącym międzygminnych

związków oraz niniejszego statutu".

2/ § 12

1. "W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, ( burmistrzowie, prezydenci ) Gmin uczestniczących w Związku.

2. Na wniosek wójta, ( burmistrza, prezydenta) Rada Gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta ( burmistrza, prezydenta) lub radnemu.

3/ § 14

"Uchwały Zgromadzenia podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby

członków Zgromadzenia".

4/ § 16

" Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Związku należy :

1) Wnioskowanie do Rad Gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku,

2) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) Uchwalania planu finansowego Związku oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej Związku i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tego tytułu,

4) Uchwalanie programów gospodarczych,

5) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego

zarządu, dotyczących :

a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,,

c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone corocznie przez Zgromadzenie Związku,

e) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

f) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Związku,

g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

h) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku

budżetowym,

6) Określenie wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągnąć

zobowiązania.

7) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o którym

mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

8) Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia.

9) Ustalanie taryfy przewozowej.

10) Powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich

działania oraz składu osobowego.

11) Podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Związku.

12) Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Związku.

13) Podejmowanie uchwał o likwidacji Związku.

6/ § 28

"Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi pracami Związku

i reprezentuje Związek na zewnątrz".

7/ § 29

1. Zarząd Związku realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura Związku określa regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie.

3. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.

4. Kierownik Biura Związku zapewnia dostęp obywateli do dokumentów, o których mowa w § 20 oraz § 22 w siedzibie Związku, w godzinach pracy Biura Związku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach www.bip.gov.pl

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dokumentów lub ich części objętych ograniczeniem jawności, wynikającej z odrębnych ustaw.

2. Ustalić jednolity tekst Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich

Górach o brzmieniu, jak w załączniku do uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania zmian Statutu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego, po ich uprzedniej rejestracji w rejestrze związków międzygminnych.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 13:48:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie