Uchwała Nr XXI/228/2004 w sprawie upoważnienia sołtysów sołectw Gminy Ożarowice do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Uchwała Nr XXI / 228 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 2 grudnia 2004 roku.

w sprawie upoważnienia sołtysów sołectw Gminy Ożarowice do załatwiania niektórych

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-nym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zmianami ) Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Upoważnić do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicz-nej sołtysów sołectw w gminie Ożarowice, w tym w szczególności :

1. potwierdzania tych okoliczności faktycznych, których potwierdzenia przy załatwianiu przez mieszkańców sołectwa spraw w urzędach i instytucjach wymagają przepisy prawa, a które nie mogą być potwierdzone w Urzędzie Gminy w oparciu o posiadaną dokumen-tację,

2. w oparciu o posiadane rozeznanie środowiskowe opiniowanie podań w sprawach ulg, umorzeń podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych od mieszkańców sołectwa,

3. udział w wizjach lokalnych organizowanych z ramienia Urzędu Gminy w sołectwie,

4. doręczanie mieszkańcom sołectwa formularzy zeznań podatkowych, nakazów płatni-czych, upomnień na należności pieniężne oraz innej korespondencji wychodzącej z Urzę-du Gminy,

5. pobór w drodze inkasa należności pieniężnych, określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2.

Dietę zryczałtowaną za wykonywanie czynności określonych w § 1 pkt.1-4 niniejszej uchwały ustala się :

1. dla sołtysa sołectwa Ożarowice

w wysokości 320 złotych miesięcznie

2. dla sołtysów sołectw Tąpkowice , Zendek

w wysokości 300 złotych miesięcznie

3. dla sołtysów sołectw Niezdara , Pyrzowice

w wysokości 270 złotych miesięcznie

4. dla sołtysów sołectw Celiny , Ossy

w wysokości 250 złotych miesięcznie.

§ 3.

Ustalić stawkę procentową od wszystkich zainkasowanych na rzecz Gminy należności pieniężnych w wysokości 3,5 %

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia stosownej umowy z sołtysami poszczególnych sołectw.

§ 5.

Koszty wynikające z przekazania sołtysom do załatwiania spraw, o których mowa w § 1 po-krywane będą z budżetu gminy.

§ 6.

Tracą moc uchwały Rady Gminy Ożarowice :

- Nr VI/32/99 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia sołtysów sołectw Gminy Ożarowice do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

- Nr II/11/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr VI/32/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia sołtysów sołectw Gminy Ożarowice do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 07:53:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie