Uchwała Nr XIX/203/2004 w sprawie zamiany gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne


Uchwała Nr XIX/ 203 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2004 roku.

w sprawie zamiany gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Dokonać zamiany gruntów o łącznej powierzchni 0,0829 ha stanowiących mienie komunalne gminy oznaczonych jako działki nr 66/4 - o pow. 0,0420 ha, 68/1 - o pow. 0,0205 ha, 68/2 - o pow. 0,0102 ha oraz 68/3 - o pow. 0,0102 ha k.m. 2 obręb Tąpkowice, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 70069

za grunty o łącznej powierzchni 0,2426 ha stanowiące współwłasność po ¼ części - Pani Józefy Sorn, Pana Mariana Kubicy, Pana Jarosława Kubicy i Pana Lucjana Kubicy obej-mujące działki nr 67/3 - o pow. 0,1182 ha i nr 67/8 - o pow. 0,1244 ha zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 35617

Uzyskane w drodze zamiany nieruchomości przeznaczone są pod budowę dróg gminnych

w sołectwie Tąpkowice.

§ 2.

Ustalić wartość zamienianych nieruchomości na kwotę 8 zł/m²

§ 3.

Ustalić dopłatę w wysokości 12 776 zł na rzecz współwłaścicieli, którą Gmina Ożarowice winna uregulować z tytułu różnicy w powierzchni zamienianych nieruchomości tj. 1597 m²

§ 4.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2004 10:12:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie