Uchwała Nr XVI/153/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2003 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2003 rok


Uchwała Nr XVI/ 153 /2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2003 rok

i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz 148 z póżn. zmianami ) i po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2003 rok dotyczące:

a) zamknięcia rachunkowego dochodów budżetowych na kwotę 11.190.461 zł

zgodnie z zał. Nr 1, 3

b) zamknięcia rachunkowego wydatków budżetowych na kwotę 13.027.323 zł

zgodnie z zał. Nr 2, 3, 5

c) sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków

- funduszy celowych zamykających się:

w przychodach kwotą 50.852 zł

w wydatkach kwotą 33.390 zł

zgodnie z zał. Nr 4

- środków specjalnych zamykających się:

w przychodach kwotą 20 zł

w wydatkach kwotą 3.702 zł

zgodnie z zał. Nr 6

2. Sprawozdanie uznaje się za rzetelne i wykazujące pełną zgodność budżetu wykonanego

z budżetem uchwalonym i w wyniku głosowania jawnego udziela się Wójtowi Gminy

Ożarowice absolutorium za 2003 rok.

3. Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/153/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

wykonania dochodów budżetowych Gminy Ożarowice za 2003 r.

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

519.715

536.813

103,3

01010

01030

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

519.531

184

536.629

184

103,3

100,0

600

Transport i łączność

19.028

19.028

100,0

60014

Drogi publiczne powiatowe

19.028

19.028

100,0

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

52.367

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

52.367

-

750

Administracja publiczna

124.374

352.116

283,1

75011

75023

Urzędy wojewódzkie

Urzędy gmin

57.374

67.000

57.374

294.742

100,0

440,0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12.865

12.865

100,0

75101

75110

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1.910

10.955

1.910

10.955

100,0

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.207

9.207

100,0

75414

Obrona cywilna

9.207

9.207

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

6.540.588

6.928.220

105,9

75601

75615

75616

75618

75621

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20.000

2.935.300

1.072.600

160.000

2.352.688

8.478

3.768.993

801.348

142.283

2.207.118

42,4

128,6

74,7

88,9

93,8

758

Różne rozliczenia

2.644.661

2.642.687

99,9

75801

75802

75805

75814

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Różne rozliczenia finansowe

2.324.232

3.361

317.068

2.324.232

3.361

317.068

-1.974

100,0

100,0

100,0

-

801

Oświata i wychowanie

30.760

30.184

98,1

80101

80104

Szkoły podstawowe

Pozostała działalność

2.940

27.820

2.940

27.244

100,0

97,9

853

Opieka społeczna

264.182

264.109

100,0

85313

85314

86316

85319

85395

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Pozostała działalność

4.469

145.462

17.411

86.760

10.080

4.398

145.461

17.410

86.760

10.080

98,4

100,0

100,0

100,0

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

33.946

34.216

100,8

85404

85495

Przedszkola

Pozostała działalność

33.350

596

33.620

596

100,8

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

257.000

308.649

120,1

90001

90011

90015

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

150.000

107.000

51.649

150.000

107.000

-

100,0

100,0

Razem:

10.456.326

11.190.461

107,0Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/153/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rady Gminy Ożarowice

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej

oraz dochody i wydatki na realizację porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Otrzymana dotacja

Wykorzy-

stana

dotacja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

424.071

423.998

423.998

750

Administracja publiczna

47.624

47.624

47.624

75011

Urzędy wojewódzkie

47.624

47.624

47.624

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12.865

12.865

12.865

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.910

1.910

1.910

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

10.955

10.955

10.955

801

Oświata i wychowanie

1.940

1.940

1.940

80101

Szkoły podstawowe

1.940

1.940

1.940

853

Opieka społeczna

254.642

254.569

254.569

85313

Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

4.469

4.398

4.398

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

145.462

145.461

145.461

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

17.411

17.410

17.410

85319

Ośrodki pomocy społecznej

86.760

86.760

86.760

85395

Pozostała działalność

540

540

540

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

107.000

107.000

107.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

107.000

107.000

107.000

II

Dochody i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

187.985

187.985

187.985

600

Transport i łączność

19.028

19.028

19.028

60014

Drogi publiczne powiatowe

19.028

19.028

19.028

750

Administracja publiczna

9.750

9.750

9.750

75011

Urzędy wojewódzkie

9.750

9.750

9.750

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.207

9.207

9.207

75414

Obrona cywilna

9.207

9.207

9.207

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150.000

150.000

150.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

150.000

150.000

150.000Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/153/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.

Dz. 900 rozdz. 90011 w zł.

§

Nazwa

Wykonanie

1.

2.

3.

Stan środków pieniężnych na początku roku

4.104

Przychody ogółem

50.852

069

092

Wpływy z różnych opłat

Pozostałe odsetki

50.804

48

Razem środki dyspozycyjne

54.956

Wydatki ogółem

33.390

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

25.611

7.779

Stan środków na koniec roku

21.566Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVI/153/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie udzielonych dotacji w 2003 roku.

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan po

zmianach

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.000

6.000

01009

Spółki wodne

13.000

6.000

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

13.000

6.000

801

Oświata i wychowanie

127.273

124.904

80101

Szkoły podstawowe

87.273

87.273

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty

87.273

87.273

80195

Pozostała działalność

40.000

37.631

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

40.000

37.631

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

569.500

569.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

449.500

449.500

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

449.500

449.500

92116

Biblioteki

120.000

120.000

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

120.000

120.000

Ogółem:

709.773

700.404Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVI/153/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie

planu przychodów i wydatków środka specjalnego za 2003 rok.

Dz. 600 rozdz. 60016 w zł.

§

Nazwa

Wykonanie

1.

2.

3.

Stan środków pieniężnych na początku roku

3.729

Przychody ogółem

20

069

Wpływy z różnych opłat

20

Razem środki dyspozycyjne

3.749

Wydatki ogółem

3.702

4270

Zakup usług remontowych

3.702

Stan środków na koniec roku

47Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2004 11:54:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie