Uchwała Nr XXI/227/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XXI/227/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

70.000

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe

70.000

70.000

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

70.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące

z tego : dotacje

70.000

70.000

70.000

Razem

70.000

70.000

u z a s a d n i e n i e

Dz. 754 - kwotą 70.000 zł dofinansowywuje się zakup lekkiego samochodu pożarniczego

Ford Transit dla OSP Pyrzowice . Zarząd Wojewódzki ZOSP RP dopłaca kwotę

50.000 zł.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 07:56:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie